One Billion Rising

W Polsce na policję zgłaszanych jest rocznie ok. 2000 przypadków gwałtów. Przyjmuje się, że organy bezpieczeństwa są w stanie wykryć zaledwie ok. 10% wszystkich przestępstw ta liczba w praktyce wynosiłaby ok. 20 000. Na tym wyniku nie można jednak zakończyć kalkulacji. Wedle różnych statystyk skala problemu jest jeszcze większa. Dla przykładu Pogotowie „Niebieska Linia” notuje rocznie ok. 95 000 gwałtów. Patrząc na problem z szerszej perspektywy, szacuje się, że ok. 800 000 Polek doświadczyło w swoim życiu przemocy fizycznej, często na tle seksualnym. Dla co szóstej z badanych sprawcą czynu był partner pozostający w wielu przypadkach pod wpływem alkoholu. 150 kobiet umiera w wyniku przemocy domowej. W całej sprawie, zastanawiający jest fakt niechęci kobiet i ich bliskich do zgłaszania zaistniałych przestępstw, z których ok. 70% jest zatajana.

Wiele wskazuje na to, że czynnikiem utrudniającym walkę z przestępstwami, które dotykają kobiet, jest postawa społeczeństwa rzadko potrafiącego zdecydowanie potępić podobne czyny. Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej to w Polsce najczęściej spotyka się opinię, że o przemocy wobec kobiet nie powinno się wiele mówić. Tym samym oczywista staje się potrzeba uświadamiania Polek i Polaków i zmieniania krzywdzących czy wręcz niebezpiecznych poglądów. Taką misję przyjęli na siebie polscy organizatorzy corocznego Nazywam się Miliard/One Billion Rising – globalnego wydarzenia, który w walentynki 2017 roku po raz piąty roztańczył także polskie miasta. Tym razem tematem przewodnim była walka z gwałtami na randkach.

Pomysł był prosty – kobiety wyszły na ulice, aby tańczyć i śpiewać, a tym samym pokazać swoją niezgodę na przemoc fizyczną i seksualną oraz okazać wsparcie tym, które już jej doświadczyły. Dlaczego właśnie taniec? Świetnie wytłumaczyła to Anita Kucharska – Dzidzic, organizatorka One Billion Rising w Zielonej Górze: „Kiedy kobiety tańczą, mają pełnię władzy nad swoim ciałem. Mogą z nim robić, co im się podoba”, gwałt natomiast taką władzę odbiera. Symbolem używanym przez tańczących tego dnia był różowy element stroju lub różowy przedmiot w dłoni. Część uczestniczek imprezy przyniosło ze sobą banery z hasłami łamiącymi stereotypy i funkcjonujące w społecznej świadomości przekonania. „Jedna za miliard, miliard za jedną”, „Protestuj! Tańcz! Powstań” to główne motto imprezy. Na banerach znalazły się np. hasła: „Gwałci gwałciciel, nie spódniczka” – protestujący przeciw obarczania ofiary poczuciem winy za gwałt, „Nie nazywaj przemocy końskimi zalotami” – zwracający uwagę na bagatelizowanie przestępstw oraz „Nie jestem obiektem seksualnym” – sprzeciwiający się uprzedmiotawianiu kobiet.

Tańce odbyły się w ok. 80 miejscowościach w Polsce, co oznacza, że w tym roku do wydarzenia dołączyły nowe miejsca. Tańczyły m.in: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Częstochowa, Rzeszów, Opole, Ełk, Lublin, Toruń, Bydgoszcz i wiele innych.

Coroczny One Billion Rising jest bardzo ciekawą i niestandardową propozycją dla wszystkich, którzy w walentynki chcą okazać miłość prawom człowieka. Wykorzystywanie kobiet w Polsce cały czas nie zostało należycie potępione i dlatego tak ważne jest wspieranie podobnych inicjatyw i przeciwstawianie się społecznej obojętności.

 

В Польше в полицию сообщается, ежегодно около 2000 случаев изнасилований. Предполагается, что органы безопасности способны обнаружить лишь 10% всех преступлений, эта цифра на практике будет составлять 20 000 случаев. На этом результате, однако, нельзя завершить статистику. Согласно различным данным, масштаб проблемы гораздо больше.  Для примера Скорая „Синяя Линия” отмечает в год ок. 95 000 изнасилований. Глядя на проблему с более широкой точки зрения, считается, что ок. 800 000 полек, испытали в своей жизни физическое насилие, часто сексуального характера. У каждего шестого случая, виновником был партнер, пребывающий под влиянием алкоголя. 150 женщин умирает в результате насилия в семье. Примечателен тот факт, что женщины  и их близкие не хотят сообщать о произошедшем преступление, и в итоге мы получаем 70% неизвестных преступленй- не раскрытых преступлений.

 

Многое указывает на то, что фоктор, который мешает вести борьбу с преступлениями, которые касаются женщин, является отношение общества, которое редко способно решительно осудить подобные поступки. Из всех стран Европейского Союза в Польше, чаще всего встречается мнение, что о насилии в отношении женщин не следует много говорить. Очевидно необходимо донести до польского сообщества и попробовать изменить эти опасные взгляды. Такую миссию взяли на себя польские организаторы, ежегодного „Зовут Миллиарда”/”One Billion Rising” – глобального события, которое в день святого валентина 2017 года в пятый раз разтанцевал многие польские города. На этот раз главной темой была борьба с насилием на свиданиях.

 

Идея была проста – женщины вышли на улицы, чтобы танцевать, и петь, и тем самым показать свое несогласие на насилие: физическое и сексуальное, а также оказать поддержку тем, которые уже это испытали. Почему именно танец? Отлично объяснила Анита Кухарска –  организатор „One Billion Rising” в городe Зелена-Гура: „Когда женщины танцуют, они обладают полной властью над своим телом. Они могут с ним делать все, что им нравится”,-  изнасилование, в свою очередь отбирает эту власть у женщин. Символом, в этот день был розовый элемент в одежде или розовый предмет в руке. Часть участниц мероприятия принесли с собой баннеры с лозунгами, ломающин стереотипы и функционирующие в общественном убеждение сознании. „Одна за миллиард, миллиард за одну”, „Протестуй! Танцуй! Восстань!” – это главный девиз мероприятия. На баннерах были, такие лозунги: „Насилует насильник, не юбка” – протестующие против  чувства вины у жертвы, за изнасилование, „Не называй насилия лаской коня” – притягивает внимание на преуменьшая преступления и „Я необъектом сексуального насилия” – противопоставляется реификации женщин.

 

Акции танцев прошли в 80 населенных пунктах Польши, что означает, что в том году к событию присоединились новые города. Танцевали в: Варшаве, Кракове, Познане, Вроцлаве, Гданьске, Сопоте, Гдыне, Ржешуву, Ополе, Люблин, Торунь, Быдгощч и многие другие.

 

Ежегодный „One Billion Rising”  -это очень интересный и нестандартный вариант для всех, кто в день святого валентина хочет выразить свою любовь к правам человека. Насилие над женщинами в Польше, всё ещё не было должным образом осуждено, и именно поэтому так важно поддерживать подобные инициативы и противостояние социальному безразличию.

 

Autorka: Dominika Dąbrowska

Tłumaczenie: Lex Kasso

Foto: facebook.com; https://www.facebook.com/314764295308724/photos/a.314787421973078.73585.314764295308724/1084460278339118/?type=1&theater

Share this:
Facebooktwittergoogle_plustumblr

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *