Homoseksualiści, których nie ma/Гомосексуалисты, которых нет

1 kwietnia 2017 roku rosyjski dziennik „Nowaja Gazieta” opublikował artykuł informujący o posiadaniu przez siebie licznych dowodów na obławy i przetrzymywania domniemanie homoseksualnych mężczyzn w Czeczenii. Podając niewielką liczbę niejasnych lokalnych źródeł, oszacowano liczbę represjonowanych na ponad 100 przetrzymywanych i 3 zabitych. Zainteresowanie sprawą wykazało krajowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Jednak jak donosi Radio Wolna Europa, rzecznik prezydenta Ramzana Kadyrowa kategorycznie zaprzeczył zarzutom, twierdząc, że „nie mogło dojść do zatrzymań i oskarżeń osób, które najzwyczajniej nie istnieją w republice”.

 

 Nawet jeżeli takie osoby istniałyby w Czeczenii, służby porządkowe nie musiałby nic robić, ponieważ ich rodziny wysłałyby je tam, skąd nie ma powrotu.

 

Takimi słowami rzecznik prezydenta jednoznacznie zasugerował istnienie i funkcjonowanie zjawiska honorowego zabójstwa homoseksualistów, akceptowanego przez wymiar sprawiedliwości.

Czeczenia jest autonomią o większości muzułmańskiej i o silnie konserwatywnej władzy. Dlatego też sposób funkcjonowania społeczeństwa oraz kodeks karny oparte są tam na tzw. prawie szariatu, który m.in. skazuje homoseksualistów na karę chłosty, a nawet śmierci. Formalnie jednak prawo to nie ma mocy ze względu na oficjalną przynależność Czeczenii do Rosji, w której od 1991 roku akty homoseksualne pozostają legalne. Inną kwestią jest jednak przynależność Czeczenii do islamistycznego Emiratu Kaukaskiego, gdzie akty homoseksualne karane są śmiercią.

Z racji tak skomplikowanej sytuacji społeczno-politycznej trudno jest w stu procentach potwierdzić wytoczone przez rosyjski dziennik oskarżenia. Homoseksualizm pozostaje głęboko stygmatyzowanym tematem tabu, przez co brakuje zeznań ofiar obław, ich rodzin czy jakichkolwiek świadków. Niemniej Jekaterina Sokiriańska, dyrektor projektu International Crisis Group, odpowiedzialna za monitorowanie terenu Rosji i Kaukazu Północnego twierdzi, że informacje o obławach i honorowych zabójstwach udało jej się uzyskać już wcześniej od osób pochodzących z różnych grup społecznych.

Sytuacja, w której ludzie byliby uprowadzani, przetrzymywani, zmuszeni do opuszczenia kraju wbrew swojej woli, z lęku o bezpieczeństwo swoje i własnej rodziny, czy nawet zabijani ze względu na swoją orientację seksualną, naruszałaby wiele artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, m.in. artykuł 3 o prawie do życia, wolności i bezpieczeństwa, artykuł 9 o zakazie samowolnych aresztowań, zatrzymań i wygnań z kraju czy artykuł 12 o zakazie ingerencji w życie prywatne.

W Czeczenii nie funkcjonuje żadna organizacja chroniąca prawa osób LGBT+. Jedna z niewielu obrończyń i obrońców praw człowieka w Czeczenii, Keda Saratowa, przyznała, iż władza traktuje honorowe zabójstwa homoseksualistów „ze zrozumieniem”, a ona sama nie uznaje tego za zbrodnię. Wkrótce po tej wypowiedzi ukazało się jednak sprostowanie, w którym przeprosiła za swoje słowa.

 

 

Гомосексуалисты, которых нет 

 

1 апреля 2017 года российское издание „Новая Газета” опубликовала статью, информирующую о наличии у себя многочисленных доказательств, розыска и содержания под стражей,  гомосексуалистов в Чеченской Республики. Предоставив небольшое количество непонятных местных источников, оценивается число репрессированных, более 100 задержанных и 3 убитых. Интерес к делу выказало национальное Министерство Внутренних Дел.

 

Однако, как сообщает Радио „Свободная Европа”, пресс-секретарь Рамзана Кадырова категорически отрицал обвинения, утверждая, что „не могло дойти до арестов и обвинений людей, которые просто не существуют в республике”.

„Даже если такие люди существовали бы, в Чечне, службы охраны порядка не пришлось бы ничего делать, потому что их семьи отправили бы их туда, откуда никто не возвращается.” Такими словами пресс-секретарь президента недвусмысленно намекнул на существование и функционирование явления почетного убийства гомосексуалистов, приемлемые правосудием.

 

Чечня является автономией Республикой, в большинстве мусульманской и сильно консервативной власти. Поэтому способ функционирования общества и уголовный кодекс, основаны там на так называемом законе шариата, который, в частности, осуждает гомосексуалистов на наказание, порки или даже смерти. Формально, однако, это право не имеет силы так как официально Чечня принадлежит Российской Федерации, в которой с 1991 года отношения между гомосексуалистами являются законными Другой вопрос, однако, принадлежность Чечни к Исламистскому Кавказскому Эмирату, где гомосексуальные отношения наказываются смертью.

 

Из-за столь сложной общественно-политической ситуации, трудно на сто процентов подтвердить и выдвинуть через российское издание „Новая Газета” обвинения. Гомосексуализм остается запрещённой темой, не хватает показаний потерпевших, их семей или каких-либо свидетелей. Тем не менее, Екатерина Сокирянска, руководитель проекта International Crisis Group, ответственная за контроль территории России и Северного Кавказа утверждает, что информация о преследованиях и „почетных” убийствах. Ей удалось получить показания от людей, происходящих из разных социальных групп.

 

Ситуации, в которых люди были похищены, задержаны, были вынуждены покинуть свою страну вопреки своей воли, из страха за свою безопасность и своей семьи, или даже были убиты, из-за своей сексуальной ориентации, то это было бы нарушением многих статей Всеобщей Декларации Прав Человека, в частности, статья 3 о праве на жизнь, свободу передвижения и безопасность, статья 9 о запрете нелегальных арестов, задержаний или статья 12 о запрете вмешательства в личную жизнь.

 

В Чечне нет организации, защищающей права ЛГБТ+. Одна из немногих защитников прав человека в Чечне, Кеда Саратова, призналась, что власть рассматривает „почетные” убийства гомосексуалистов „с пониманием”, а сама она не считает это за преступление. Вскоре после этого разговора, она извинилась за свои слова.

 

Autorka: Lucyna Szczykutowicz

Tłumaczenie: Lex Kasso

Źródła:

  • Andrew E. Kramer, Chechen Authorities Arresting and Killing Gay Men, Russian Paper Says, Aktualizacja [1.04.17], Dostęp [4.04.17] New York Times
  • Shaun Walker, Chechen police “have rounded up more than 100 suspected gay men”, Aktualizacja [2.04.17], Dostęp [4.04.17], The Guardian
  • Leading Russian Daily Says Chechen Authorities Arresting, Killing Homosexuals, Aktualizacja [2.04.17], Dostęp [4.04.17], Radio Free Europe
  • With no regret for murdered gays: Chechnya HRC member admitted her insanity, Aktualizacja [3.04.17], Dostęp [4.04.17], Crime Russia

Foto: http://www.rferl.org/a/russia-chechnya-persecution-homosexuals-antigay-campaign-appeal-for-help/28412569.html

Share this:
Facebooktwittergoogle_plustumblr

Post Author: Redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *