Atak z zużyciem broni chemicznej w Syrii/Атака с расходом химического оружия в Сирии

 

W ogarniętej od sześciu lat wojną Syrii doszło do kolejnej tragedii. We wtorkowy ranek (04.04.2017) w należącym do północnozachodniej prowincji Idlib mieście Chan Szajchun doszło do ataku chemicznego. Jak podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka na skutek kontaktu z silnie trującym gazem zginęło minimum 127 osób, w tym około 1/3 to dzieci. Liczba ofiar stale rośnie.

 

Żadna z zaangażowanych w konflikt stron nie przyznaje się do winy za niedawną masakrę. Wzajemne oskarżenia sprawiają jedynie, że syryjski dramat staje się wykorzystywany do celów politycznych. Prezydent USA Donald Trump za atak obwinia jedynego legalnego syryjskiego przywódcę Baszara Al-Asada. Dodatkowo stwierdza, że do obecnej sytuacji przyczynił się też wcześniejszy brak działań Baracka Obamy, który nie dotrzymał swoich obietnic o możliwej interwencji wojskowej w Syrii, jeśli tylko pojawią się jakiekolwiek przesłanki o możliwości użycia broni chemicznej przez reżim Asada. Ten ostatni odrzuca wszelkie oskarżenia, broni go Rosja przenosząca domniemaną odpowiedzialność za zrzucenie broni na rebeliantów, którzy od dawna kontrolują prowincję Idlib. Mimo braku dowodów i faktu, że potencjalnych winowajców jest wiele, większość światowej opinii zgadza się, że za atak chemiczny najprawdopodobniej odpowiedzialny jest prezydent Asad. Wiadomo, że rząd w Damaszku od lat przechowuje broń chemiczną. Zapewne to z jego nakazu użyto jej w Ghucie w 2013 roku.

 

Tak samo jak cztery lata temu sprawą mają zająć się śledczy ONZ. Na środowym zgromadzeniu Rady Bezpieczeństwa zapowiedziano, że ONZ ma zamiar dojść do prawdy i ukarać odpowiedzialne za tragedię osoby oraz wyegzekwować postanowienia przyjętej we wrześniu 2013 roku rezolucji 2118 o eliminacji broni chemicznej Syrii. Ataki z użyciem broni chemicznej ONZ określa jako zbrodnię wojenną oraz poważne naruszenie praw człowieka, przede wszystkim tego podstawowego – do życia.

 

W mediach ciągle pojawiają się coraz to nowe wstrząsające relacje świadków, filmy i zdjęcia z miejsca ataku. Naoczni obserwatorzy opowiadają, że we wtorek nad ranem w Chan Szajchunie, gdy większość osób jeszcze spała, na niebie pojawiły się samoloty zrzucające na ziemię bomby. Ich eksplozjom towarzyszyło pojawienie się żółtych oparów dymów formujących kształt grzyba. Do broni użyto prawdopodobnie sarinu – silnie neurotoksycznego gazu, który poraża działania synaps nerwowych, wywołuje podduszenie, paraliż, a następnie doprowadza do śmierci w męczarniach. Leczenie z zatrucia sarinem jest możliwe, jednak tylko w przypadku szybkiego podania odtrutki. I tak trwa ono zazwyczaj kilka miesięcy. Rannych z Chan Szajchunu przewozi się do najbliższych szpitali, z których większość to przepełnione polówki. W dodatku miejscom leczenia ofiar ataku ciągle grożą bombardowania i ostrzeliwania.

 

Cała sprawa nabrała jeszcze groźniejszego charakteru, gdy trzy dni po ataku, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami o twardszej polityce wobec Syrii, prezydent USA Donald Trump wydał polecenie zbombardowania syryjskiej bazy lotniczej obok miasta Homs. Amerykański odwet został zaaprobowany przez większość międzynarodowych środowisk – m.in. Niemcy, Wielką Brytanię i Turcję. Z perspektywy praw człowieka natomiast kolejny atak na osłabione państwo nie jest zasadny. Wina Asada nie została udowodniona, pośpiech Donalda Trumpa nie może zostać pozytywnie oceniony. Co więcej, w razie potwierdzenia zarzutów przywódcy Syrii karę powinien wymierzyć Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, a nie samowolnie jakiekolwiek państwo. Należy również pamiętać, że atak na jedyny sprawnie działający aparat państwowy w Syrii grozi wzmocnieniem Państwa Islamskiego na terenie objętego konfliktem państwa.

 

Co można zrobić, aby realnie pomóc ofiarom nalotu? Warto wesprzeć finansowo organizacje humanitarne takie jak UNICEF czy Polską Akcję Humanitarną. Na miejscu zdarzeń działa np. The Whites Helmets. Dodatkowo Amnesty International nawołuje do wywarcia nacisku na Radę Bezpieczeństwa ONZ, tak aby ta skierowała sytuację w Syrii do rozpatrzenia przez Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Winni (szczególnie jeśli odpowiadają również za ataki z 2013 roku) powinni zostać oskarżeni o zbrodnię przeciw ludzkości. Jako że wspomniany organ ONZ w przeszłości okazał się opieszały w tej sprawie, należy masowo zaapelować o jego działanie (petycja do podpisania).

 

 

Атака с расходом химического оружия в Сирии

 

В Сирии, в которой на протяжении шести лет без остановки идёт война, дошло до очередной трагедии. Во вторник утром (04.04.2017),в северо-западной провинции Идлиб,в городе Хан-Шейхун, дошло до химической атаки. Как сообщает Сирийская Обсерватория по Правам Человека, в результате контакта с сильно токсичным газом погибли как минимум 127 человек, в том числе около 1/3 – это дети. Число жертв постоянно растет.

 

Ни одна из вовлеченных в конфликт сторон не признает свою вину за недавнюю бойню. Взаимные обвинения только усложняют ситуацию, в следствие чего сирийская драма стала всего лишь поводом для политических длязг. Президент США, Дональд Трамп, за нападение обвиняет единственного законного сирийского лидера, Башара Аль-Асада. Кроме того, считает, что нынешняя ситуация произошла, из-за бездействия предыдущего президент Соединнёных Штатов, Барака Обамы, который не сдержал своих обещаний, о возможной военной интервенции в Сирию, если только появятся какие-либо предпосылки о возможности использования химического оружия режимом Асада. Последний отвергает все обвинения, Россия его в этом поддерживает и переносит предполагаемую ответственность, за сбрасывание химического оружия на повстанцев, которые уже давно контролируют провинцию Идлиб. Несмотря на отсутствие доказательств и тот факт, что потенциальных виновников много, мировое сообщество согласно с тем, что за химическую атаку скорее всего, несет ответственность президент Асад. Известно, что правительство в Дамаске много лет хранит химическое оружие. Мы можем только предполагать, что это с его приказа было использовано химическое оружие в Хуче, 2013 году.

 

Так же, как и четыре года назад, делом должны заняться следователи ООН. На финальном собрании Совета Безопасности объявили, что ООН имеет намерение дойти до истины и наказать ответственных за трагедию, и требовать придерживания принятой в сентябре 2013 года резолюции 2118 о ликвидации химического оружия Сирии. Атаки с использованием химического оружия ООН определяет, как военное преступление и серьезное нарушение прав человека, в первую очередь основного – жизни.

 

В СМИ постоянно появляются новые шокирующие очевидцев, видео и фото с места атаки. Очевидцы и наблюдатели рассказывают, что во вторник утром в Хан-Шейхуне, когда большинство людей еще спала, на небе появились самолеты и начали сбрасывать на землю бомбы. Взрывы сопровождались появлением желтых паров, дыма в форме гриба. Скорее всего использовался зарин – сильный газ, нервно-паралитического действия, который поражает действия нервных окончаний, вызывает удушение, паралич, а затем приводит к смерти в муках. Лечение после отравления зарином возможно, но только в случае быстрого введения противоядия. Действие противоядия длится обычно несколько месяцев. Раненых с Хан-Шейхуна везут в ближайшие больницы, большинство из которых были переполнены. Мало этого, место лечения жертв химической атаки, постоянно угрожают бомбардировки и обстрелы.

 

Все это приобрело более угрожающий характер, когда по истичению трёх дней после нападения, в соответствие с более ранними обещаниями о более жесткой политике в отношении Сирии, президент США, Дональд Трамп, дал команду бомбить сирийской авиабазы, возле города Хомс. Американский реванш был одобрен большинством международных сообществ – в частности, Германией, Великобританией и Турцией. С точки зрения прав человека, еще одна атака на ослабленное государство, не является обоснованной. Вина Асада не доказана, спешка Дональда Трампа не может быть положительно оценена. Более того, в случае подтверждения обвинений лидеру Сирии, наказание должен вынести Прокурор Международного Уголовного Суда, а не самовольно, какое-либо государство. Следует также отметить, что нападение на единственный  действующий государственный аппарат в Сирии, грозит усилением Исламского Государства на территории, охваченной конфликтом в стране.

 

Все это приобрело более угрожающий характер, когда по истичению трёх дней после нападения, в соответствие с более ранними обещаниями о более жесткой политике в отношении Сирии, президент США, Дональд Трамп, дал команду бомбить сирийской авиабазы, возле города Хомс. Американский реванш был одобрен большинством международных сообществ – в частности, Германией, Великобританией и Турцией. С точки зрения прав человека, еще одна атака на ослабленное государство, не является обоснованной. Вина Асада не доказана, спешка Дональда Трампа не может быть положительно оценена. Более того, в случае подтверждения обвинений лидеру Сирии, наказание должен вынести Прокурор Международного Уголовного Суда, а не самовольно, какое-либо государство. Следует также отметить, что нападение на единственный  действующий государственный аппарат в Сирии, грозит усилением Исламского Государства на территории, охваченной конфликтом в стране.

 

Что можно сделать, чтобы реально помочь пострадавшим от вражеской, несанкционированной атаки? Стоит поддержать финансово-гуманитарные организации, такие как ЮНИСЕФ или Польскую Гуманитарную Акцию. На месте событий работает, например – The Whites Helmets. Кроме того, Amnesty International, призывает оказать давление на Совет Безопасности ООН, чтобы та направила ситуацию Сирии, на рассмотрение Прокурора Международного Уголовного Суда. Виновные (особенно, если они также несут ответственность за нападения в 2013 году), должны быть обвинены в преступлении против человечества. Как и то, что упомянутый орган ООН, в прошлом медлил с решением этого вопроса, следует призвать Совет Безопасности до хоть каких-то действий. Петицию можно подписать.

Autorka: Dominika Dąbrowska

Tłumaczenie: Lex Kasso

Źródła:

  • ‘Reprehensible’: World reacts to horror of Syrian gas attack that killed children, 06.04.2017, Syrian Observatory for Human Rights
  • The Syrian Observatory for Human Rights continue documenting the casualties of the black Tuesday’s massacre in Khan Shaykhun,  death toll rises to 86 about two third of them are children and women, 05.04.2017, Syrian Observatory for Human Rights
  • Scores reported killed in gas attack on Syrian rebel area, 05.04.2017, The Reuters
  • Syria ‚chemical attack’: What we know, 06.04.2017, BBC News
  • Syria: Rada Bezpieczeństwa ONZ musi podjąć zdecydowane działania po ataku chemicznym w Idlib, 05.04.2017, Amnesty International Polska
  • ONZ bada domniemany atak chemiczny w syryjskiej prowincji Idlib, 04.04.2017, Rzeczpospolita

 

 

Foto: http://www.syriahr.com/en/?p=64543

 

Share this:
Facebooktwittergoogle_plustumblr

Post Author: Redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *